Základná škola Milošová u Prívary 477
Oznamy a správičky O škole Školské aktivity Školský klub detí Úspechy našich žiakov Projekty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013

 

I.  a)  Základné údaje o škole

 

Názov školy

Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca

Adresa školy

Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca

Telefónne číslo

041 / 433 9043      0918 156 147

Internetová adresa školy

www.zsprivary.edupage.org

Elektronická adresa školy

zsprivary @gmail.com

Zriaďovateľ

Mesto Čadca

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

 

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia

Meno a priezvisko

Riaditeľ školy

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

Vychovávateľka v ŠKD

Eva Klieštiková

 

 Údaje o rade školy

Obsadenie Rady školy

Meno a priezvisko

Zvolený/delegovaný za

Predseda rady školy

Mgr. Večerík Vladimír

delegovaný za rodičov

Pdpredseda

Mgr. Horáčková Jarmila

ped. zamestnancov

 

Ing.Prívara František

zástupca zriaďovateľa

 

JUDr. Pajer Jozef

zástupca zriaďovateľa

 

HlaváčováJanka

ped.zamestnancov

 

Mgr. Papšová Zuzana

delegovaný za rodičov

 

Poláková Emília

nepedag. zamestnancov

Počet zasadnutí RŠ v šk. r.

4

 

 

 

 Metodické združenie

Názov

Meno vedúceho

MZ I. stupeň

Mgr. Jarmila Horáčková

 

 

    b) Údaje o počte žiakov

Ročník

Počet tried

Počet žiakov  15.9.2012

Počet žiakov k 31.8.2013

1.

1

16

15

2.

1

16

16

3.

1

24

23

4.

1

13

13

Spolu

4

69

68

 

Údaje o školskom klube detí

Počet oddelení

Počet žiakov k 15.9.2012

Počet žiakov k 31.8.2013

1

25

25

 

 

 

   c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy

Celkový počet zapísaných (29.1.2012)

14

Z toho počet odkladov školskej dochádzky

0

 

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Prospech: I. stupeň základnej školy  – priemerný prospech z jednotlivých predmetov

trieda

SJL

ANJ

MAT

INF

VLA

PRI

NAV

VYV

HUV

TEV

PRV

1.

  1.33

-

1,06

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

2.

1,44

-

1,38

1,00

1,06

1,06

1,00

1,00

1,00

1,00

-

3.

1,43

1,18

1,45

1,00

1,18

1,13

1,00

1,22

1,00

1,00

-

4.

1,61

1,38

1,61

1,00

1,38

1,53

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

 trieda

prospech

1. trieda

2. trieda

3. trieda

4. trieda

prospel s vyznamenaním 

15

20

11

prospel veľmi dobre

0

1

3

2

prospel

15

0

0

0

Neprospel

0

0

0

0

 

 žiaci, ktorí robili komisionálne a opravné skúšky:

Trieda

komisionálne skúšky

opravné skúšky

postupujú do vyššieho ročníka

budú opakovať ročník

1. tr.

-

-

-

-

2. tr.

-

-

-

-

3. tr.

-

-

-

-

4. tr.

-

-

-

-

 

Správanie – znížená známka (II. polrok)

Ročník

1.

2.

3.

4.

Počet žiakov so stupňom 2

0

0

0

0

Počet žiakov so stupňom 3

0

0

0

0

Počet žiakov so stupňom 4

0

0

0

0

 

 

I. stupeň

Znížené známky zo správania – všetky stupne spolu

0

 
 

Dochádzka sumár za celý školský rok

Ročník

1.

2.

3.

4.

Vymeškané hodiny spolu

621

1203

1558

1077

Ospravedlnené hodiny

621

1203

1558

1077

Priemer na žiaka

41,4

75,18

67,73

82,84

Neosprav. Hodiny

0

0

0

0

Priemer na žiaka                      

0

0

0

0

Žiaci s počtom neospravedlnených hodín viac ako 15

0

0

0

0

 

 

I. stupeň

Vymeškané hodiny spolu

4459

Ospravedlnené hodiny spolu

4459

Priemer na žiaka

65,57

Neospravedlnené hodiny spolu

0

Priemer na žiaka

0

     

 

     e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov

I. stupeň základnej školy

Trieda

učebný variant

1.

ŠkVP

2.

ŠkVP

3.

ŠkVP

4.

ŠkVP

 

 

Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný predmet

 

Etická výchova

Náboženská výchova

I. stupeň

0

67

 

 

 

   f)  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

 

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci spolu

Z toho kvalifikovaní

Z toho nekvalifikovaní

Z toho doplňujúci si kvalifikáciu

6

5

1

0

 

Odborní  zamestnanci

Z toho kvalifikovaní

Z toho nekvalifikovaní

Z toho doplňujúci si kvalifikáciu

1

1

0

0

 

 

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

 

Z toho kvalifikovaní

 

Z toho nekvalifikovaní

 

Z toho doplňujúci si kvalifikáciu

1

1

0

0

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

Nepedagogickí zamestnanci

2011-2012

4

 
 
 

    g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v školskom roku 2012/2013

(ukončené osvedčením, prvou kvalifikačnou skúškou, druhou kvalifikačnou skúškou,...)

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania Začalo/počet

Priebeh vzdelávania Pokračuje/počet

Ukončilo Vzdelávanie/Počet

Špecializačnérozširujúce  štúdium                        

-

-

-

-

I. atestácia

-

-

-

-

II. atestácia

-

-

-

-

Špecializačné kvalifikačné štúdium

-

-

-

-

Inovačné vzdelávanie

3

3

3

0

Vzdelávanie vedúcich pedag. pracovníkov

-

-

-

-

 

 

 

     h) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou

 • Kultúrny program pre seniorov
 • Hallowenská noc
 • „Čokoládku inak“ – zdravá výživa a týždeň ovocia
 • Deň jablka
 • Mikulášska besiedka
 • Vianočné tvorivé dieľne
 • Vianočná akadémia
 • Vianočné trhy
 • Hry na snehu - Najkrajší snehuliačik
 • Valentínska pošta
 • Karneval
 • Zápis do 1. ročníka
 • „Tvoja správna voľba“ – beseda- protidrogová tematika
 • Týždeň slovenských knižníc
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Deň detskej knihy
 • Mesiac lesov- výstava uskutočnená v škole s výkladom
 • Deň Zeme- brigáda rodičov a týždeň skrášľovania okolia školy žiakov
 • Plavecký výcvik
 • Pohľadnica pre deti s mentálnymi poruchami
 • Deň matiek – slávnostná akadémia
 • Športový deň
 • Čítanie s prvákmi pre MŠ u Kadluba
 • Beseda s príslušníkmi PZ – kontakt so psom
 • Týždeň zdravia
 • Mliečny týždeň
 • Deň učiteľov- program
 • Pravidlá cestnej premávky – beseda s PZ spojená so súťažou
 • Deň detí – športové podujatie – Cvičí celá rodina – dopoludnie s rodičmi
 • Deň Zeme
 • Dopravné ihrisko
 • Maľované ihrisko – kreslí školák, kreslí s kriedou
 • Školský výlet
 • Rozlúčka so štvrtákmi

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Účasť školy na súťažiach

(len tie, v ktorých sa žiaci v mimoškolských kolách umiestnili na I. – III. mieste)

Názov súťaže

Meno a priezvisko žiaka

Ročník

Vianoce Kysúc – výtvarná súťaž

Delinčáková Tatiana, Martin Špilák, Ďurčanová Simona, Michaela Beňová, Gabriela Gamrotová, Lenka Jopčíková

1.-4.

Divadelné masky – výtvarná súťaž

Lenka Jopčíková, Tatiana Delinčáková

3.

Krása slova Petra Kučáková 3.

 

 

   i) Projekty, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu

Škola podporujúca zdravie

Zdravá škola

 

 

 

   j) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI

V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

 

 

   k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Okrem financií zo štátneho rozpočtu sme získali finančné prostriedky na skvalitnenie materiálno – technickej základne nasledovne:

Názov finančného zdroja

Získaná suma

Nadácia Spoločne pre región  (2% z daní)

655€

Rodičovské združenie

680€

 

Tieto finančné prostriedky boli využité na nákup učebných a športových pomôcok, materiálu na opravu a údržbu školského zariadenia, zabezpečovanie školských akcií, súťaží, odmien... Podrobný rozpis využitia finančných prostriedkov je k dispozícii u riaditeľky školy.

Škola má k dispozícii 4 učebne pre výučbu, 1 počítačovú miestnosť, 1 miestnosť pre vyučovanie TV, 1 miestnosť pre prácu školského klubu a miestnosť, kde sa uskutočňujú besedy. Bežné triedy sa využívajú na výučbu a krúžkovú činnosť.

Telocvičná miestnosť je využívaná na hodiny telocviku, stretnutia s rodičmi a občanmi, mimoškolské aj školské akcie.

V počítačovej miestnosti žiaci používajú 10 PC zostáv s príslušenstvom. Je využívaná pre záujmovú činnosť žiakov, výučbu predmetov a pre prácu pedagógov.

Materiálne vybavenie školy je primerané. Snažíme sa každý rok dopĺňať didaktickú techniku, pomôcky aj nábytok. Estetická úroveň interiéru školy je na dobrej úrovni. Pedagógovia a zamestnanci školy dbajú o výzdobu školy tak, aby sa žiaci cítili príjemne. Okolie školy a krásna príroda ponúkajú množstvo príležitosti na prácu s deťmi, školské i mimoškolské akcie ako aj oddych pre verejnosť. Školské ihrisko je využívané aj mimo vyučovania deťmi a občanmi na šport.

 

Údržba a rekonštrukcia budovy školy (interiéru a exteriéru):

- revízia   :  hasiacich prístrojov a hydrantov

                   kotolne                                      

- oprava   :  rekonštrukcia ŠKD

                   rekonštrukcia triedy - 4. ročník  

                   rekonštrukcia všetkých tried

                   rekonštrukcia kabinetu

                   rekonštrukcia riaditeľne

-nákup:        tonery

                    licencia ASC agendy

                    športové potreby

                    kancelárske potreby

                    subwoofer

                    školské lavice a stoličky

                    mikrofóny (2ks)

 

   l) Financovanie

 

Názov finančného zdroja

Získaná suma

1.

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

99 600 €

2.

nenormatívny prispevok zo ŠR pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

     400 €

3.

dofinancovanie nákladovZŠ z výnosu daní z príjmov mesta

  7 028 €

4.

Nadácia Spoločne pre región (2% z daní)

     655 €

5.

Inkasované príjmy ZŠ (náklady na vývoz žumpy za rok 2011)                                    83 €
6. zostatok príjmov z roku 2011                                    19 €
7. zdroje spolu                           107 785 €

 

  Dotácie z UPSVaR pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi:

   školské potreby............................. 66 €

   na stravovanie..............................325 €

 

   za školský klub:

   dotácia z výnosov daní z príjmov mesta................................. 9 589 €

   inkasované príjmy ŠKD............................................................1 456 €

   dobropis za el. energiu..................................................................59 €

 

   za výdajnú školskú kuchyňu:

    dotácia z výnosov daní z príjmov mesta................................ 204 €

 

 

 m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho  plnenia

 • Súlad výchovy a vzdelávania
 • škola je situovaná v tichom a pokojnom prostredí mestskej časti Čadca s dobrou dostupnosťou. Je to menšia škola- každého žiaka poznáme od vstupu do 1. triedy, intenzívne spolupracujeme s materskou školou.
 • akcie zamerané na protidrogovú prevenciu, zdravý spôsob života, ekológiu, spoznávanie regiónu, dopravnú výchovu
 • posilňovanie empatického správanie sa žiakov
 • priestor pre rozvoj zdravých a pozitívnych hodnôt mladých ľudí, monitorovanie zmien v správaní žiakov v kooperácii s rodičmi
 • podporovanie tvorivosti, kreativity a samostatnosti u žiakov
 • plavecký výcvik pre žiakov 4.ročníka
 • vytvárať voľnočasové aktivity na podporu talentov, schopností a zručností v popoludňajších hodinách (záujmové krúžky,  akcie školy)
 • účasť na kultúrnych podujatiach
 • príprava žiakov na rôzne súťaže
 • estetická úprava priestorov školy - triedy, počítačová miestnosť, školský klub detí, školský areál
 • organizovanie výletov, exkurzií, besied, športových a zábavných akcií pre žiakov aj rodičov
 • dosiahnuť, aby žiaci boli pyšní na svoju školu a budovali jej imidž

 

 • hodnoty, ktoré budú pre nás najdôležitejšie:
  • spolupráca
  • vzájomná úcta
  • otvorenosť
  • ústretovosť
  • inovácia

 

 • naše poslanie
  • učiť a vychovávať v príjemnej atmosfére
  • formovať kladný vzťah k rodnému mestu
  • pripravovať deti na prechod z materskej školy do základnej školy
  • učiť zdravému spôsobu života
  • byť otvorenou školou pre všetkých

 

 • Budovať imidž školy
  • profiláciou školy,
  • zvyšovať počet detí a žiakov dobrými výsledkami a aktivitami školy,
  • prezentáciou školy – televízia, tlač, web stránka, školský časopis,
  • publikačnou činnosťou,
  • prezentáciou šikovnosti a umu našich žiakov,
  • využívaním silných stránok školy na vybudovaní modernej školy rodinného typu s morálnym kódexom a demokratickým riadením ju budovať v smere zvyšovania kvality ponuky tak, aby sa stala centrom vzdelávania a športu pre celú komunitu obce,
  • kvalitnou krúžkovou činnosťou, ktorá sa realizuje cez CVČ
  • stabilizáciou kvalitného učiteľského zboru
  • rešpektovaním vzájomných práv
  • sebarealizáciou

 

 • Zvýšiť kvalifikovanosť
  • vytvorením podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie a priebežného vzdelávania sa učiteľov

 

 • Získavať financie z rôznych projektov a grantov
  • spolupráca s „Nadáciou pre región“
  • úspešná realizácia projektov
  • zber papiera

 

 • Zachovávať tradície školy s aktívnym zapojením rodiny pri ich realizácii
  • pokračovať v usporiadavaní spoločenských akcií organizovaných našou školou spolu s Rodičovskou radou a Radou školy (Rodičovská „gulášovka“, rodičovský ples,... )  

 

 

Uvedené ciele sa počas uplynulého školského roka splnili a plnia sa aj naďalej.

Vyučujúci sa úspešne zapájajú a sami vytvárajú rôzne projekty. Viacerí sa prihlásili na rozširujúce štúdium ďalšieho aprobačného predmetu, na štúdium jazykov a informatiky. Veľmi dobre pokračuje naša spolupráca s nadáciou Spoločne pre región.

 

 

    n)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje:

- dobré výsledky:

 • vynikajúce výsledky sa dosahujú vo výtvarných súťažiach a literárnych súťažiach, v prezentácii školy na verejnosti
 • v mimoškolských akciách - Cesta rozprávkovým lesom, Halloween, 
 • v správaní žiakov a v ich vzťahu ku škole
 • v oblasti prevádzky - prostredníctvom renovácií je interiér školy estetickejší, kultivovanejší a príjemnejší
 • v spolupráci s rodičmi a obyvateľmi žijúcimi v blízkosti školy, s Klubom seniorov
 • predchádzaním sociálno- patologických javov zapájaním rodičov a žiakov do rôznych súťaží, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít
 • vo VVP- rozvíjanie poznávacích a učebných kompetencií, sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom, v logickom slede, verbálnym motivovaní a podporou v činnostiach
 • veľmi dobré výsledky sa dosahujú v oblasti enviromentálnej výchovy a v oblasti protidrogovej. Uskutočnili sme mnoho zaujímavých podujatí, akcií a súťaží, na ktorých sa aktívne zapájali žiaci, pracovníci školy, rodičia a široká verejnosť
 • veľký dôraz kladieme na zdravý spôsob života, zdravej výžive, obezite, pitnému režimu a na kladný vzťah k svojmu telu a športu
 • úzko spolupracujeme so Základnou školou Podzávoz a Materskou školou u Kadluba
 • venujeme pozornosť slaboprospievajúcim žiakom

Vďaka práci celého pedagogického kolektívu sa zvýšila dôvera medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi.

 

- nedostatky

 • nedostatok odborných učební
 • absentuje vybavenie školy didaktickou technikou
 • nedostatok financií na modernizáciu nábytku a učebných pomôcok
 • prestarnutý kolektív

 

 

II. Ďalšie informácie o škole

 1. psychohygienické podmienky
 • veľké prestávky realizované počas pekného počasia v areáli školy
 • využívanie okolitej prírody v ŠKD
 1. voľnočasové aktivity školy
 • počas školského roka fungovali v škole 4 krúžky organizovaných CVČ. Vedúcimi boli pedagógovia CVČ. Využívalo ich množstvo žiakov.
 • pre žiakov, matky s deťmi a širšie okolie školy je k dispozícii areál školského ihriska
 1. spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca s Radou rodičov a rodičmi individuálne je naďalej veľmi dobrá. Rodičia pomáhajú pri získavaní sponzorov, pri materiálnom vybavení školy. Veľa rodičov pomáha škole v oblasti športu, pri realizácii  kultúrnych podujatí. Veľmi nápomocní sú aj pri organizovaní rôznych spoločenských akcií (rodičovský ples) a podujatí organizovaných školou (diskotéka, karneval, „gulášovka“, brigáda v okolí školy).

 

Vo výchovnej oblasti sa nevyskytujú výrazné problémy. Vo vzdelávacej oblasti sa budeme predovšetkým venovať:

 • rozvíjaniu tvorivého myslenia
 • zvyšovaniu nárokov na čítanie
 • čitateľskej gramotnosti
 • samostatnosti a efektívnosti v práci na vyučovaní
 • sebahodnotením
 • zaraďovaním nových inovatívnych metód
 • cieľom výchovy a vzdelávania bude plne rozvinutá osobnosť žiaka, ktorá je autentická, s potrebnou mierou mnohostrannosti, harmonicky rozvinutá, ktorá sa slobodne a zodpovedne realizuje v tvorivej aktivite a úspešne uplatní v ďalšom živote. K tomuto cieľu chceme dôjsť kvalitným vzdelávaním žiakov v zmysle rozvíjania systémom tvorivo-humanistickej výučby zameranej na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka v zmysle tradičných pozitívnych hodnôt (dobro, pravda, spravodlivosť...) a pestovaním pozitívnych vzájomných vzťahov medzi subjektami výchovy a vzdelávania,
 • byť školou, ktorá ponúkne každému žiakovi priestor na sebarealizáciu, reprezentáciu a slobodu prejavu

 

 1. Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyz.osobami a PO, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Našej škole a vedeniu školy záleží na tom, aby žiaci a rodičia boli spokojní s našou prácou. Snažíme sa vytvárať „rodinný“ typ školy s dobrými vzťahmi založenými na porozumení, ústretovosti, dôvere a vzájomnej spolupatričnosti. Mnoho rodičov aktívne spolupracuje so školou. Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú na veľmi dobrej úrovni. Deti pracujú v uvoľnenej atmosfére bez pocitu úzkosti či strachu. Vo vyučovacom procese panuje humanizmus, priateľstvo a rešpektovanie práv dieťaťa. Výsledkom sú spokojné deti i to, že sme nezaznamenali výchovné problémy, ktoré by boli potrebné riešiť.

Aktívne spolupracujeme s Klubom dôchodcov pod vedením p. I. Krkoškovej. Odovzdávajú deťom množstvo skúseností a vedomostí. Stretávame sa na akciách, ktoré obohacujú žiakov, učia sa rešpektu a úcty voči starším.

 

Prerokované na RŠ dňa: 11.10. 2013

                                                               Mgr. Vladimír Večerík - predseda RŠ

 

 

V Čadci dňa 17.11.2013                                                                                                                                                                                              

                                                               PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová