Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014

 

I.  a)  Základné údaje o škole

 

Názov školy

Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca

Adresa školy

Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca

Telefónne číslo

041 / 433 9043      0918 156 147

Internetová adresa školy

www.zsprivary.edupage.org

Elektronická adresa školy

zsprivary @gmail.com

Zriaďovateľ

Mesto Čadca

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

 

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia

Meno a priezvisko

Riaditeľ školy

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

Vychovávateľka v ŠKD

Eva Klieštiková

 

 Údaje o rade školy

Obsadenie Rady školy

Meno a priezvisko

Zvolený/delegovaný za

Predseda rady školy

Mgr. Večerík Vladimír

delegovaný za rodičov

Pdpredseda

Mgr. Horáčková Jarmila

ped. zamestnancov

 

Ing.Prívara František

zástupca zriaďovateľa

 

JUDr. Pajer Jozef

zástupca zriaďovateľa

 

HlaváčováJanka

ped.zamestnancov

 

Mgr. Papšová Zuzana

delegovaný za rodičov

 

Poláková Emília

nepedag. zamestnancov

Počet zasadnutí RŠ v šk. r.

4

 

 

 

 Metodické združenie

Názov

Meno vedúceho

MZ I. stupeň

Mgr. Jarmila Horáčková

 

 

    b) Údaje o počte žiakov

Ročník

Počet tried

Počet žiakov  15.9.2013

Počet žiakov k 31.8.2014

1.

1

14

14

2.

1

15

15

3.

1

16

16

4.

1

22

22

Spolu

4

67

67

 

Údaje o školskom klube detí

Počet oddelení

Počet žiakov k 15.9.2013

Počet žiakov k 31.8.2014

1

25

21

 

 

 

   c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy

Celkový počet zapísaných (29.1.2014)

22

Z toho počet odkladov školskej dochádzky

1

 

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Prospech: I. stupeň základnej školy  – priemerný prospech z jednotlivých predmetov

trieda

SJL

ANJ

MAT

INF

VLA

PRI

NAV

VYV

HUV

TEV

PRV

1.

 1.35

-

1,06

-

-

1,00

abs

abs

abs

abs

-

2.

1,46

-

1,38

1,00

1,13

1,13

abs

abs

abs

abs

-

3.

1,81

1,25

1,45

1,00

1,62

1,56

abs

abs

abs

abs

-

4.

1,36

1,19

1,61

1,00

1,22

1,14

abs

abs

abs

abs

abs

 

 trieda

prospech

1. trieda

2. trieda

3. trieda

4. trieda

prospel s vyznamenaním 

13

7

17

prospel veľmi dobre

0

1

8

2

prospel

14

1

1

3

Neprospel

0

0

0

0

 

 žiaci, ktorí robili komisionálne a opravné skúšky:

Trieda

komisionálne skúšky

opravné skúšky

postupujú do vyššieho ročníka

budú opakovať ročník

1. tr.

-

-

-

-

2. tr.

-

-

-

-

3. tr.

-

-

-

-

4. tr.

-

-

-

-

 

Správanie – znížená známka (II. polrok)

Ročník

1.

2.

3.

4.

Počet žiakov so stupňom 2

0

0

0

0

Počet žiakov so stupňom 3

0

0

0

0

Počet žiakov so stupňom 4

0

0

0

0

 

 

I. stupeň

Znížené známky zo správania – všetky stupne spolu

0

 
 

Dochádzka sumár za celý školský rok

Ročník

1.

2.

3.

4.

Vymeškané hodiny spolu

533

786

1347

1077

Ospravedlnené hodiny

533

786

1347

1077

Priemer na žiaka

38,7

52,4

84,19

48,95

Neosprav. Hodiny

0

0

0

0

Priemer na žiaka                      

0

0

0

0

Žiaci s počtom neospravedlnených hodín viac ako 15

0

0

0

0

 

 

I. stupeň

Vymeškané hodiny spolu

3743

Ospravedlnené hodiny spolu

3743

Priemer na žiaka

55,86

Neospravedlnené hodiny spolu

0

Priemer na žiaka

0

     

 

     e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov

I. stupeň základnej školy

Trieda

učebný variant

1.

ŠkVP

2.

ŠkVP

3.

ŠkVP

4.

ŠkVP

 

 

Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný predmet

 

Etická výchova

Náboženská výchova

I. stupeň

0

67

 

 

 

   f)  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

 

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci spolu

Z toho kvalifikovaní

Z toho nekvalifikovaní

Z toho doplňujúci si kvalifikáciu

6

5

1

0

 

Odborní  zamestnanci

Z toho kvalifikovaní

Z toho nekvalifikovaní

Z toho doplňujúci si kvalifikáciu

1

1

0

0

 

 

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

 

Z toho kvalifikovaní

 

Z toho nekvalifikovaní

 

Z toho doplňujúci si kvalifikáciu

1

1

0

0

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

Nepedagogickí zamestnanci

2013-14

4

 
 
 

    g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v školskom roku 2012/2013

(ukončené osvedčením, prvou kvalifikačnou skúškou, druhou kvalifikačnou skúškou,...)

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania Začalo/počet

Priebeh vzdelávania Pokračuje/počet

Ukončilo Vzdelávanie/Počet

Špecializačnérozširujúce  štúdium                        

-

-

-

-

I. atestácia

-

-

-

-

II. atestácia

-

-

-

-

Špecializačné kvalifikačné štúdium

-

-

-

-

Inovačné vzdelávanie

-

-

-

0

Vzdelávanie vedúcich pedag. pracovníkov

-

-

-

-

 

 

 

     h) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou

 • Kultúrny program pre seniorov
 • Hallowenská noc
 • ‚‚Šarkaniáda”
 • Deň jablka
 • Otvorenie školskej knižnice v ZŠ Podzávoz
 • Mikulášska besiedka
 • Vianočné tvorivé dieľne
 • Vianočná akadémia
 • Vianočné trhy
 • Jasličková pobožnosť - program žiakov v kostole
 • Hry na snehu - Najkrajší snehuliačik
 • Deň otvorených dverí
 • Beseda s políciou
 • Beseda so špeciálnou pedagogičkou CPPPaP
 • Valentínska pošta
 • Karneval
 • Imatrikulácia prváčikov
 • „Tvoja správna voľba“ – beseda- protidrogová tematika
 • Týždeň slovenských knižníc
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Deň detskej knihy
 • Deň Zeme- brigáda rodičov a týždeň skrášľovania okolia školy žiakov
 • Plavecký výcvik
 • Deň matiek – slávnostná akadémia
 • Športový deň
 • Týždeň zdravia
 • Zápis do 1. ročníka
 • Čokoládka trochu inak
 • Mliečny týždeň
 • Deň učiteľov- program
 • Pravidlá cestnej premávky – beseda s PZ spojená so súťažou
 • Deň detí – športové podujatie – Cvičí celá rodina – dopoludnie s rodičmi
 • Dopravné ihrisko
 • Maľované ihrisko – kreslí školák, kreslí s kriedou
 • Školský výlet
 • Rozlúčka so štvrtákmi

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Účasť školy na súťažiach

(len tie, v ktorých sa žiaci v mimoškolských kolách umiestnili na I. – III. mieste)

Názov súťaže

Meno a priezvisko žiaka

Ročník

Vianoce Kysúc – výtvarná súťaž

Tomáš Dorotka, Patrik Šutý, Viktória Wandelt,Jana Briestenská

1.-4.

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Lenka Jopčíková, 

4.

Krása slova Petra Kučáková 4.

 

 

   i) Projekty, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu

Škola podporujúca zdravie

Zdravá škola

 

 

 

   j) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI

V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

 

 

   k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Okrem financií zo štátneho rozpočtu sme získali finančné prostriedky na skvalitnenie materiálno – technickej základne nasledovne:

Názov finančného zdroja

Získaná suma

Nadácia Spoločne pre región  (2% z daní)

563,15€

Rodičovské združenie

670€

 

Tieto finančné prostriedky boli využité na nákup učebných a športových pomôcok, materiálu na opravu a údržbu školského zariadenia, zabezpečovanie školských akcií, súťaží, odmien, doplatok k plaveckému výviku - 4.roč. ... Podrobný rozpis využitia finančných prostriedkov je k dispozícii u riaditeľky školy.

Škola má k dispozícii 4 učebne pre výučbu, 1 počítačovú miestnosť, 1 miestnosť pre vyučovanie TV, 1 miestnosť pre prácu školského klubu a miestnosť, kde sa uskutočňujú besedy. Bežné triedy sa využívajú na výučbu a krúžkovú činnosť.

Telocvičná miestnosť je využívaná na hodiny telocviku, stretnutia s rodičmi a občanmi, mimoškolské aj školské akcie.

V počítačovej miestnosti je 10 PC zostáv s príslušenstvom a netbook. Z toho je  zapojených na internet 5 PC. 5 PC je nevyhovujúcich, nevýkonných so zastaraným softvérom a hardvérom. Zastaraný softvér nedovoľuje pripojenie na internet. Počítačová miestnosť je využívaná pre záujmovú činnosť žiakov, výučbu predmetov a pre prácu pedagógov. Počítačová miestnosť je však vybavená interaktívnou tabuľou, ktorá pomáha zmodernizovať a skvalitňovať výučbu. Miestnosť sme zrekonštruovali, vymaľovali a doplnili nástenkami.

Materiálne vybavenie školy je primerané. V tomto roku sa nám nepodarilo doplniť didaktickú techniku, ani učebné pomôcky Estetická úroveň interiéru a exteriéru školy je na veľmi dobrej úrovni. Pedagógovia a zamestnanci školy dbajú o výzdobu školy tak, aby sa žiaci cítili príjemne. Vymaľovali sme knižnicu, PC miestnosť a chodby pri toaletách. Okolie školy a krásna príroda ponúkajú množstvo príležitosti na prácu s deťmi, školské i mimoškolské akcie, ako aj oddych pre verejnosť. Školské ihrisko je využívané aj mimo vyučovania deťmi a občanmi na šport. Je zrekonštruované a v súčasnosti poskytuje nielen škole, ale aj širokej verejnosti možnosti na oddych a šport.

Školské ihrisko sme vybavili vežou so šmýkačkou a dopravným ihriskom.

 

Údržba a rekonštrukcia budovy školy (interiéru a exteriéru):

- revízia    

 • hasiacich prístrojov a hydrantov
 • kotolne                                      

 

- oprava   

 • rekonštrukcia ŠKD
 • rekonštrukcia triedy - 4. ročník  
 • rekonštrukcia všetkých tried
 • rekonštrukcia kabinetu
 • rekonštrukcia riaditeľne

 

- nákup:       

 • tonery
 • licencia ASC agendy
 • športové potreby
 • kancelárske potreby
 • športové potreby

 • Veža so šmýkačkou

 • školské lavice a stoličky

 

   l) Financovanie

 

Názov finančného zdroja

Získaná suma

1.

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

87 993,00 €

2.

nenormatívny prispevok zo ŠR pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

     133,00 €

3.

dofinancovanie nákladovZŠ z výnosu daní z príjmov mesta

  8 908,29 €

4.

Nadácia Spoločne pre región (2% z daní)

     563,15 €

5.

Inkasované príjmy ZŠ (náklady na vývoz žumpy za rok 2012)                             90,46 €
6. zostatok príjmov z roku 2012                                   0 €
7. zdroje financovania ZŠ za rok 2013 spolu                       98 094,30 €
8. vyčerpané zdroje za ZŠ za rok 2013 spolu                       98 065,94 €

 

  Dotácie z UPSVaR pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi:

 •    školské potreby.............................  66,40 €
 •    na stravovanie..............................  340,00 €

 

   - za školský klub:

 •    dotácia z výnosov daní z príjmov mesta..................................... 9 578 €
 •    inkasované príjmy ŠKD............................................................ 1 386 €
 •    dobropis za el. energiu..................................................................  0 €

   

    - za výdajnú školskú kuchyňu:

    dotácia z výnosov daní z príjmov mesta................................ 344,09 € 

 

    Dotácia z MF SR na 5% zvýšenie tarifných platov:

 • pedagogických zamestnancov.............................................        382 €
 • spolu zdroje......................................................................... 11 346 €
 • vyčerpané.......................................................................... 11 346 €

 

 

 m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho  plnenia

1.Súlad výchovy a vzdelávania

 • vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.
 • škola je situovaná v tichom a pokojnom prostredí mestskej časti Čadca s dobrou dostupnosťou. Je to menšia škola - každého žiaka poznáme od vstupu do 1. triedy, intenzívne budeme spolupracovať s Materskou školou u Kadluba, so Základnou školou Podzávoz. Nízky počet žiakov v triedach nám umožňí individuálne sa venovať slaboprospievajúcim žiakom i nadaným žiakom
 • snažiť‘ predchádzať‘ negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť.
 • akcie zamerať na protidrogovú prevenciu, zdravý spôsob života, ekológiu, rozvíjanie športových aktivít, spoznávanie regiónu, dopravnú výchovu a environmentálnu výchovu
 • sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy
 • zapojiť sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a Zdravú školu.
 • materiálnymi hodnotami sa podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.
 • aktívne podporovať‘ talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, kraja prípadne SR.
 • posilňovanie empatického správanie sa žiakov, solidárnosti, empatickosti  
 • utvárať priestor pre rozvoj zdravých a pozitívnych hodnôt mladých ľudí, monitorovanie zmien v správaní žiakov v kooperácii s rodičmi
 • podporovať tvorivosti, kreativitu a samostatnosti u žiakov
 • sústavne zvyšovať kľúčové kompetencie a zručnosti v  informačno-technologickej oblasti a využívaní Internetu vo vzdelávaní.
 • dosiahnuť, aby žiaci boli pyšní na svoju školu a budovali aj jej imidž
 • plavecký výcvik pre žiakov 4.ročníka
 • vytvárať voľnočasové aktivity na podporu talentov, schopností a zručností v popoludňajších hodinách (záujmové krúžky,  akcie školy)
 • účasť na kultúrnych podujatiach
 • estetická úprava priestorov školy - triedy, počítačová miestnosť, školský klub detí, školský areál
 • Úzko spolupracovať s Radou školy, Radou rodičov, so Zriaďovateľom a  s ostatnými organizáciami v meste pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.

 

2. Úlohou školy bude rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak,

 • aby získali vzdelanie podľa zákona,
 • aby získali  kompetencie pre ďalšie štúdium,
 • aby ovládali  cudzí jazyk a vedeli ho používať,
 • aby sa naučili problémy identifikovať, analyzovať a riešiť,
 • aby rozvíjali manuálnu zručnosť, tvorivé schopnosti,
 • aby  posilnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre,
 • aby získali úctu k základným ľudským právam a slobodám,
 • aby boli pripravení na život v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v duchu náboženskej tradície,
 • aby rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávali,
 • aby sa naučili kontrolovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie, poznali princípy zdravej výživy,
 • aby cieľavedome rozvíjali šport, telesnú kultúru, aby pohyb považovali za súčasť svojho dňa.

 

3. hodnoty, ktoré budú pre nás najdôležitejšie:

 • spolupráca
 • vzájomná úcta
 • otvorenosť
 • ústretovosť
 • inovácia

 

 • naše poslanie
  • učiť a vychovávať v príjemnej atmosfére
  • formovať kladný vzťah k rodnému mestu
  • pripravovať deti na prechod z materskej školy do základnej školy, z neplnoorganizovanej školy do plnoorganizovanej
  • učiť zdravému spôsobu života
  • byť otvorenou školou pre všetkých

 

 • Budovať imidž školy
  • profiláciou školy,
  • zvyšovať počet detí a žiakov dobrými výsledkami a aktivitami školy,
  • prezentáciou školy – televízia, tlač, web stránka, školský časopis,
  • publikačnou činnosťou,
  • prezentáciou šikovnosti a umu našich žiakov,
  • využívaním silných stránok školy na vybudovaní modernej školy rodinného typu s morálnym kódexom a demokratickým riadením ju budovať v smere zvyšovania kvality ponuky tak, aby sa stala centrom vzdelávania a športu pre celú komunitu obce,
  • kvalitnou krúžkovou činnosťou, ktorá sa realizuje cez CVČ
  • stabilizáciou kvalitného učiteľského zboru
  • rešpektovaním vzájomných práv
  • sebarealizáciou

 

 • Zvýšiť kvalifikovanosť
  • vytvorením podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie a priebežného vzdelávania sa učiteľov

 

 • Získavať financie z rôznych projektov a grantov
  • spolupráca s „Nadáciou pre región“
  • úspešná realizácia projektov
  • zber papiera

 

 • Zachovávať tradície školy s aktívnym zapojením rodiny pri ich realizácii
  • pokračovať v usporiadavaní spoločenských akcií organizovaných našou školou spolu s Rodičovskou radou a Radou školy (Rodičovská „gulášovka“, rodičovský ples, vystúpenia detí pre rodičov, seniorov, vianočné trhy ... )  

 

 

Uvedené ciele sa počas uplynulého školského roka splnili a plnia sa aj naďalej.

Vyučujúci sa úspešne zapájajú a sami vytvárajú rôzne projekty. Sú kreatívni, profesionálni a ochotní spoluvytvárať pozitívnu klímu školy, spoluorganizovať akcie, sebavzdelávať sa a sebahodnotiť. Veľmi dobre pokračuje naša spolupráca s nadáciou Spoločne pre región. 

 

    n)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje:

- dobré výsledky:

 • vynikajúce výsledky sa dosahujú vo výtvarných súťažiach a v literárnych súťažiach –  Krása slova a v prezentácii školy na verejnosti
 • v mimoškolských akciách- Vianočné trhy, Cvičí celá rodina...
 • v správaní žiakov a v ich vzťahu ku starším, ku škole k sebe navzájom
 • v oblasti prevádzky - prostredníctvom renovácií je interiér školy estetickejší, kultivovanejší a príjemnejší  v spolupráci s rodičmi a obyvateľmi žijúcimi v blízkosti školy, s Klubom seniorov, so zriaďovateľom, Radou školy
 • predchádzaním sociálno-patologických javov zapájaním rodičov a žiakov do rôznych súťaží, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít  
 • vo VVP- rozvíjanie poznávacích a učebných kompetencií, sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom, v logickom slede, verbálnym motivovaní a podporou v činnostiach  
 • veľmi dobré výsledky sa dosahujú v oblasti enviromentálnej výchovy a v protidrogovej oblasti . Uskutočnili sme mnoho zaujímavých podujatí, akcií a súťaží, na ktorých sa aktívne zapájali žiaci, pracovníci školy, rodičia a široká verejnosť  
 • veľký dôraz kladieme na zdravý spôsob života, zdravej výžive a pitnému režimu, obezite, kladnému vzťahu k svojmu telu a športu – Deň jablka, Čokoládku trochu inak, Cvičí celá rodina...  
 • úzko spolupracujeme so Základnou školou Podzávoz a Materskou školou u Kadluba  
 • venujeme pozornosť slaboprospievajúcim žiakom a talentovaným žiakom, individuálne k nim pristupujeme a rozvíjame kľúčové kompetencie

 

Vďaka práci celého pedagogického kolektívu sa zvýšila dôvera medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi.

 

- nedostatky

 • nedostatok odborných učební
 • absentuje vybavenie školy didaktickou technikou
 • nedostatok financií na modernizáciu nábytku a učebných pomôcok
 • prestarnutý kolektív
 • ubúdanie detí

 

 

II. Ďalšie informácie o škole

 1. psychohygienické podmienky
 • veľké prestávky realizované počas pekného počasia v areáli školy
 • využívanie okolitej prírody v ŠKD

 

 1. voľnočasové aktivity školy
 • počas školského roka fungovali v škole 4 krúžky organizovaných CVČ. Vedúcimi boli pedagógovia CVČ. Využívalo ich množstvo žiakov.
 • pre žiakov, matky s deťmi a širšie okolie školy je k dispozícii areál školského ihriska

 

 1. spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca s Radou rodičov a rodičmi individuálne je naďalej veľmi dobrá. Rodičia pomáhajú pri získavaní sponzorov, pri materiálnom vybavení školy. Veľa rodičov pomáha škole v oblasti športu, pri realizácii  kultúrnych podujatí. Veľmi nápomocní sú aj pri organizovaní rôznych spoločenských akcií (rodičovský ples) a podujatí organizovaných školou (diskotéka, karneval, „gulášovka“, brigáda v okolí školy).

 

Vo výchovnej oblasti sa nevyskytujú výrazné problémy. 

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2013/2014 vyplývali z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a zo zamerania školy. Vo výchovných predmetoch sme venovali pozornosť predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Dôraz bol kladený na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným  hodnotám. Plnenie výchovnej zložky bolo zabezpečené zosúladením plánov koordinátora Školy podporujúcej zdravie, environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, prevencie závislostí, výchovného poradcu, metodického združenia a spoluprácou s inými inštitúciami. Žiaci sa v rámci výchovných programov zúčastnili mnohých akcií: exkurzie a výlety divadelných predstavení, výchovných koncertov, knižníc a boli aktívni v charitatívnej a verejnoprospešnej oblasti (Deň narcisov) školy v prírode.

 

Vo vzdelávacej oblasti sa budeme predovšetkým venovať:

 • rozvíjaniu tvorivého myslenia
 • zvyšovaniu nárokov na čítanie
 • čitateľskej gramotnosti
 • samostatnosti a efektívnosti v práci na vyučovaní
 • sebahodnotením
 • zaraďovaním nových inovatívnych metód
 • cieľom výchovy a vzdelávania bude plne rozvinutá osobnosť žiaka, ktorá je autentická, s potrebnou mierou mnohostrannosti, harmonicky rozvinutá, ktorá sa slobodne a zodpovedne realizuje v tvorivej aktivite a úspešne uplatní v ďalšom živote. K tomuto cieľu chceme dôjsť kvalitným vzdelávaním žiakov v zmysle rozvíjania systémom tvorivo-humanistickej výučby zameranej na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka v zmysle tradičných pozitívnych hodnôt (dobro, pravda, spravodlivosť...) a pestovaním pozitívnych vzájomných vzťahov medzi subjektami výchovy a vzdelávania,
 • byť školou, ktorá ponúkne každému žiakovi priestor na sebarealizáciu, reprezentáciu a slobodu prejavu a kde každý žiak dosiahne pocit úspechu

 

​Činnosť  ŠKD:

ŠKD navštevovalo 25 žiakov. Pracovali v jednom oddelení. V rámci plnenia svojej funkcie bola činnosť ŠKD zameraná na prípravu na vyučovanie v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi, záujmovú činnosť formou krúžkov a činnosť odpočinkovú a rekreačnú, pri ktorej využívali hlavne školský dvor a okolitú prírodu. Prvky etickej výchovy rozvíjali vystúpením s programom v Klube dôchodcov, zorganizovali vystúpenie pre žiakov MŠ, pre rodičov, starých rodičov a pozvaných hostí. Privítali medzi sebou a predviedli program Mikulášovi.  Pre deti boli pripravované atraktívne podujatia, na ktoré radi chodili.

 

 1. Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyz.osobami a PO, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Našej škole a vedeniu školy záleží na tom, aby žiaci a rodičia boli spokojní s našou prácou. Snažíme sa vytvárať „rodinný“ typ školy s dobrými vzťahmi založenými na porozumení, ústretovosti, dôvere a vzájomnej spolupatričnosti. Mnoho rodičov aktívne spolupracuje so školou. Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú na veľmi dobrej úrovni. Deti pracujú v uvoľnenej atmosfére bez pocitu úzkosti či strachu. Vo vyučovacom procese panuje humanizmus, priateľstvo a rešpektovanie práv dieťaťa. Výsledkom sú spokojné deti i to, že sme nezaznamenali výchovné problémy, ktoré by boli potrebné riešiť.

Aktívne spolupracujeme s Klubom dôchodcov pod vedením p. I. Krkoškovej. Odovzdávajú deťom množstvo skúseností a vedomostí. Stretávame sa na akciách, ktoré obohacujú žiakov, učia sa rešpektu a úcty voči starším.

 

V Čadci dňa 02.10.2014                                                                                                                                                                                              

                                                               PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

Kontakt

 • Základná škola Milošová u Prívary 477
  Prívary 477, 02201 Čadca
 • 041 433 90 43
  0918 156 147

Fotogaléria