Rada školy Výbor rodičovského združenia pri ZŠ Čadca U Prívary Krúžky Spolupráca ZŠ a MŠ Detský parlament

  RADA ŠKOLY

off to work smiley    Rada školy pri ZŠ Milošova U Prívary pracuje v zložení :
 

predseda rady školy:      Monika Wandelt

podpredseda rady školy:   Mgr. Jarmila Horáčková

členovia rady školy:           Mgr. Lenka Sojková (za rodičov)

                                           Ing. František Prívara (deleg. MÚ Čadca)

                                           PhDr. Pavol Holeštiak (deleg. MÚ Čadca)

                                            p.uč. Janka Hlaváčová

                                            Emília Poláková (správny zamestnanec)


Rada školy pracuje podľa celoročného plánu práce, v ktorom sú rozpracované úlohy školy vzťahujúce sa k činnosti školy a mimoškolské podujatia. Členovia RŠ sa riadia Štatútom Rady školy.

Rada školy na svojich zasadnutiach pravidelne hodnoti výchovno - vyučovacie výsledky žiakov,prácu pedagógov,podieľa sa na príprave podujatí zameraných na posilnenie spolupráce rodiny a školy a zaoberá sa i ekonomicou situáciou školy. Pomáha riešiť psycho - hygienické podmienky školy, prípady žiakov z málo podnetného prostredia, týranie detí, podieľa sa na prevencii drogovej závislosti, požívanie omamných a psychotropných návykových látok i záškoláctvom.

Taktiež kontroluje čerpanie financií  a nakladanie s nimi.

Kontakt

  • Základná škola Milošová u Prívary 477
    Prívary 477, 02201 Čadca
  • 041 433 90 43
    0918 156 147

Fotogaléria