Rada školy Výbor rodičovského združenia pri ZŠ Čadca U Prívary Krúžky Spolupráca ZŠ a MŠ Detský parlament

  RADA ŠKOLY

off to work smileyRada školy je zriadená podľa §24 zákona č.596/2003 Z.z. a vyhlášky č. 291/2004 Z.z., s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a  ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.    

 

Rada školy pri ZŠ Milošova U Prívary pracuje v zložení :
 

predseda rady školy:     Monika Wandelt (zvolená za rodičov)

členovia rady školy:           Mgr. Lenka Sojková (zvolená za rodičov)

                                            Ing. František Prívara (deleg. MÚ Čadca)

                                            PhDr. Pavol Holeštiak PhD (deleg. MÚ Čadca)

                                            p.uč. Janka Hlaváčová (zvolená za pedagogických zamestnancov)

                                           Mgr. Margita Cyprichová (zvolená za pedagogických zamestnancov)

                                           Emília Poláková (zvolená za nepedagogických zamestnancov)

Činnosť rady školy

Rada školy pracuje podľa celoročného plánu práce, v ktorom sú rozpracované úlohy školy vzťahujúce sa k činnosti školy a mimoškolské podujatia. Členovia RŠ sa riadia Štatútom Rady školy.

Rada školy na svojich zasadnutiach pravidelne hodnoti výchovno - vyučovacie výsledky žiakov,prácu pedagógov,podieľa sa na príprave podujatí zameraných na posilnenie spolupráce rodiny a školy a zaoberá sa i ekonomicou situáciou školy. Pomáha riešiť psycho - hygienické podmienky školy, prípady žiakov z málo podnetného prostredia, týranie detí, podieľa sa na prevencii drogovej závislosti, požívanie omamných a psychotropných návykových látok i záškoláctvom.

Taktiež kontroluje čerpanie financií  a nakladanie s nimi.

Kontakt

  • Základná škola Milošová u Prívary 477
    Prívary 477, 02201 Čadca
  • 041 433 90 43
    0918 156 147

Fotogaléria